§1
Postanowienia ogólne

 1. Definicje użyte w regulaminie:
  • Projekt – projekt certyfikacyjny „Lider Bezpiecznej Pracy”;
  • Organizator – realizator Projektu;
  • Strona – strona internetowa Projektu (https://liderpracy.com/);
  • Odznaczenie – przyznawany w ramach Projektu certyfikat pn. „Lider Bezpiecznej Pracy”;
  • Kandydat – firma, przedsiębiorstwo, jednostka publiczna niebędąca konsumentem w rozumieniu zapisów Kodeksu Cywilnego;
  • Laureat – Kandydat, który wyraził zgodę na przystąpienie do Projektu i przyjęcie Odznaczenia;
  • Materiały Projektu – materiały zawarte w przesyłce pobraniowej lub elektronicznej, przydzielone Laureatowi w związku z jego uczestnictwem w Projekcie;
  • Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93, z późniejszymi zmianami).
 2. Organizatorem projektu pod nazwą „Lider Bezpiecznej Pracy” jest Instytut Badań Marki z siedzibą w Sosnowcu przy ulicy Modrzejowskiej 20 (numer KRS: 0000301574).
 3. Projekt ma na celu promowanie przedsiębiorstw, jednostek publicznych spełniających najwyższe standardy w zakresie zapewnienia swoim pracownikom bezpiecznych dla zdrowia warunków pracy. Poprzez certyfikację, buduje pozytywny wizerunek pracodawców, dbających o systematyczną poprawę stanu BHP. Promocja ta następuje poprzez prowadzoną przez Organizatora certyfikację, która buduje pozytywny wizerunek Laureatów, poświadczając o ich zaangażowaniu w komfort i bezpieczeństwo pracy.
 4. Organizator zobowiązuje się rzetelnie realizować cel projektu i dokładać wszelkich starań, by przewidziane w ramach Projektu Odznaczenia odzwierciedlały wysoki poziom działań na rzecz zapewnienia najwyższych standardów bezpieczeństwa, ochrony zdrowia oraz higienicznych i przyjaznych warunków pracy.
 5. Wszelkie informacje o Projekcie dostępne są na Stronie Projektu.
 6. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją Projektu jest jego Organizator. Dane te podlegają przetwarzaniu w celu dopełnienia ciążących na Organizatorze obowiązków prawnych, wynikłych z organizacji Projektu – proces przetwarzania odbywa się przez okres niezbędny do realizacji ww. celu, z uwzględnieniem okresów przechowywania danych określonych w przepisach odrębnych, w tym w przepisach archiwalnych.


§2
Przystąpienie i udział w Projekcie

 1. Projekt skierowany jest do firm, przedsiębiorstw, jednostek publicznych które działają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i spełniają kryteria wyszczególnione na Stronie Projektu.
 2. O chęci przystąpienia do Projektu Kandydat zawiadamia Administratora drogą telefoniczną, tj. podczas rozmowy z konsultantem lub za pośrednictwem formularza na stronie projektu.
 3. Weryfikacja dochowania kryteriów, o których mowa w pkt. 1 §2 niniejszego Regulaminu następuje bez zbędnej zwłoki po złożeniu zgłoszenia przez Kandydata.
 4. Negatywny wynik walidacji dyskwalifikuje Kandydata z możliwości przystąpienia do Projektu na okres 1 roku od momentu dokonania przez Organizatora ww. procesu walidacji.
 5. Pomyślny wynik procesu walidacji uprawnia Kandydata do przystąpienia do Projektu i przyznania mu Odznaczenia. Przewidziany w Projekcie certyfikat „Lider Bezpiecznej Pracy” przyznaje powołana przez Organizatora Kapituła, która czuwa nad całościowym przebiegiem Projektu.
 6. Za zgodą Kapituły, Organizator niezwłocznie zawiadamia Kandydata o jego kwalifikacji do Odznaczenia i pozytywnym wyniku jego weryfikacji oraz informuje go o warunkach uczestnictwa w Projekcie. Kandydat staje się Laureatem Projektu po wyrażeniu zgody na udział w Projekcie i na przyjęcie przyznanego mu przez Kapitułę Odznaczenia.
 7. Wyrażając zgodę na udział w Projekcie, Laureat zobowiązuje się do przestrzegania zapisów niniejszego regulaminu i Kodeksu Etycznego Organizatora, których treści dostępne są na Stronie Projektu.
 8. Wyrażenie zgody na udział w Projekcie, prócz powyższego, jest jednocześnie tożsame ze zgodą Laureata na odbiór przewidzianego dla niego Odznaczenia oraz promocyjnych Materiałów Projektu i pokrycie kosztów z tym związanych.
 9. Odznaczenie oraz Materiały Projektu opatrzne są logotypem Projektu – Laureat użytkuje go na mocy udzielonej mu w tym celu licencji.
 10. Posiadanie i posługiwanie się przez Laureata Projektu Odznaczeniem i promocyjnymi Materiałami Projektu nie jest podstawą do przeniesienia na Organizatora jakiejkolwiek odpowiedzialności za działania Laureata Projektu – uczestnictwo w Projekcie ma wyłącznie charakter marketingowo-reklamowy i nie może być podstawą do kierowania roszczeń w stosunku do Organizatora w związku ze samoistnymi działaniami Laureata Projektu w ramach wykonywanej przez niego działalności. Laureat ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje działania, tj. zwalnia Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności w tym zakresie.
 11. Odznaczenie jest ważne przez okres 1 roku od daty jego wydania Laureatowi – przez ten czas Laureat może się nim legitymować oraz użytkować promocyjne Materiały Projektu.
 12. Dopuszcza się możliwość uczestnictwa Laureata w więcej niż jednej edycji Projektu.
 13. Odznaczenie oraz promocyjne Materiały Projektu dostarczone zostaną do Laureata, zgodnie z jego dyspozycją, przesyłką pobraniową lub wiadomością elektroniczną, nadaną na adres e-mail wskazany przez Laureata.


§3
Przesyłka pobraniowa

 1. Organizator dopuszcza na życzenie Laureata udostępnienie mu Odznaczenia oraz promocyjnych Materiałów Projektu w wersji tradycyjnej – służy temu przesyłka, o której mowa w pkt. 14 §2 niniejszego regulaminu. Przesyłka pobraniowa wysyłana jest do Laureata Projektu wyłącznie za jego wiedzą i zgodą oraz na podstawie zgodnego i dobrowolnego oświadczenia woli stron.
 2. Przesyłka pobraniowa zawiera:
  • pismo przewodnie, poświadczające o nadaniu Oznaczenia;
  • opieczętowany przez Kapitułę Projektu certyfikat „Lider Bezpiecznej Pracy”;
  • 2 naklejki reklamowe;
  • licencję potwierdzającą uprawnienie Laureata do korzystania z logotypu Projektu w celach marketingowo-reklamowych;
  • materiały szkoleniowe z zakresu BHP (szkolenie w formule samokształcenia kierowanego);
  • regulamin Projektu;
  • oświadczenie o jednorazowym koszcie z tytułu przystąpienia do Projektu;
  • fakturę VAT.
 3. Koszty wynikłe z tytułu przystąpienia Laureata do Projektu pokrywają wydatki Organizatora, poniesione przez niego w związku z przygotowaniem Odznaczenia i promocyjnych Materiałów Projektu oraz z ich nadaniem do Laureata przesyłką pobraniową.


§4
Przesyłka elektroniczna

 1. Organizator dopuszcza na życzenie Laureata udostępnienie mu Odznaczenia oraz promocyjnych Materiałów Projektu w wersji elektronicznej.
 2. Wybór elektronicznej formy dostawy jest równoznaczny ze zgodą Laureata na przesłanie na wskazany przez niego adres e-mail faktury proformy, dokumentującej koszt przystąpienia do Projektu oraz z deklaracją jej opłacenia. Wiadomość z elektroniczną wersją faktury proformy wysyłana jest do Laureata Projektu wyłącznie za jego wiedzą i zgodą oraz na podstawie zgodnego i dobrowolnego oświadczenia woli stron.
 3. Po opłaceniu faktury, o której mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu, w ciągu 48h od zaksięgowania wpłaty Organizator przekaże Laureatowi na wskazany przez niego uprzednio adres e-mail przesyłkę elektroniczną z przyznanym Odznaczeniem oraz promocyjnymi Materiałami Projektu.
 4. Przesyłka elektroniczna zawiera:
  • pismo przewodnie, poświadczające o nadaniu Oznaczenia;
  • opieczętowany przez Kapitułę Projektu certyfikat „Lider Bezpiecznej Pracy” w wersji elektronicznej;
  • logotyp Projektu w wersji elektronicznej;
  • licencję potwierdzająca uprawnienie Laureata do korzystania z logotypu Projektu w celach marketingowo-reklamowych;
  • materiały szkoleniowe z zakresu BHP (szkolenie w formule samokształcenia kierowanego);
  • regulamin Projektu;
  • oświadczenie o jednorazowym koszcie z tytułu przystąpienia do Projektu;
  • oryginalną fakturę VAT.
 5. Koszty wynikłe z tytułu przystąpienia Laureata do Projektu pokrywają wydatki Organizatora, poniesione przez niego w związku z przygotowaniem Odznaczenia i promocyjnych Materiałów Projektu oraz z ich nadaniem do Laureata przesyłką elektroniczną.


§5
Płatności

 1. Opłata z tytułu przystąpienia do Projektu ma charakter jednorazowy i wynosi 499 PLN brutto w przypadku wyboru przesyłki pobraniowej lub 450 PLN brutto w przypadku przesyłki elektronicznej. Składowe opłat wymieniono w pkt. 3 §3 i w pkt. 4 §4 niniejszego regulaminu.
 2. Z tytułu uczestnictwa w Projekcie nie są naliczane żadne opłaty dodatkowe – kwota 499/450 PLN brutto jest opłatą jednorazową, a gwarancją tego są stosowne oświadczenie oraz faktura VAT wystawiona na ww. kwotę.


§6
Rezygnacja / wykluczenie z udziału w Projekcie

 1. W przypadku rażącego błędu ze strony Organizatora, Laureat ma prawo do rezygnacji z udziału w Projekcie. Rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie odbywa się wyłącznie pisemnie tj. listownie lub przy pomocy poczty elektronicznej.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Laureata z udziału w Projekcie, jeżeli:
  • nie stosuje się on do opracowanego przez Organizatora Kodeksu Etycznego oraz rekomendowanych przez niego procedur bezpieczeństwa;
  • złamie którykolwiek z punktów niniejszego regulaminu;
  • przestanie spełniać kryteria, o których mowa w pkt. 1 §2 regulaminu oraz wskazane na Stronie Projektu;
  • naruszy warunki udzielania licencji na korzystanie z Logotypu Projektu;
  • w czasie trwania bieżącej edycji Projektu otrzyma on negatywne opinie z zakresu zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a fakt ten zostanie zgłoszony przez osobę trzecią (poszkodowaną) – wykluczenie nastąpi w przypadku potwierdzenia się ww. informacji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do cyklicznej weryfikacji Laureatów Projektu w zakresie dochowania zasad uczestnictwa w Projekcie.
 4. O fakcie wykluczenie Laureata z udziału w Projekcie Organizator powiadomi go niezwłocznie. Wykluczony Laureat może powtórnie przystąpić do Projektu po upływie 1 roku od dnia jego wykluczenia, o ile spełnione zostaną przesłanki ujęte w §2 niniejszego regulaminu.
 5. Rezygnacja oraz wykluczenie z udziału w Projekcie są tożsame z utratą rocznej ważności Odznaczenia i promocyjnych Materiałów Projektu oraz z wygaśnięciem licencji, o której mowa w pkt. 12 §2 niniejszego regulaminu.
 6. W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie oraz wykluczenia Laureata z takiego udziału, jednorazowa opłata wniesiona przez Laureata w związku z odbiorem Odznaczenia i promocyjnych Materiałów Projektu nie podlega zwrotowi.


§7
Postępowanie reklamacyjne

 1. Organizator obowiązany jest dostarczyć Laureatowi Odznaczenie oraz Materiały Projektu pozbawione wad i wolne od uszkodzeń.
 2. Z chwilą wydania przez Organizatora przesyłki pobraniowej z Odznaczeniem i Materiałami Projektu przewoźnikowi to na Laureata przechodzą korzyści i ciężary z nimi związane oraz niebezpieczeństwo przypadkowej ich utraty lub uszkodzenia. Organizator w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Odznaczenia/Materiałów Projektu powstałe od chwili przyjęcia ich do przewozu aż do momentu wydania ich Laureatowi, a także – za opóźnienie w przewozie przesyłki pobraniowej.
 3. W razie przesłania Odznaczenia/Materiałów Projektu do Laureata za pośrednictwem przewoźnika, Laureat obowiązany jest zbadać przesyłkę pobraniową w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi on, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Odznaczenia/Materiałów Projektu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 4. Laureaci Projektu nie są konsumentami w rozumieniu zapisów Kodeksu cywilnego, w przypadku roszczeń Laureata nie mają zatem zastosowania przepisy dotyczące konsumentów, a w szczególności – zapis ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. Laureatom Projektu nie przysługują w związku z tym uprawienia do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny.
 5. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Organizatora z tytułu rękojmi za Odznaczenie/Materiały Projektu wobec Laureata zostaje wyłączona.


§8
Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na Stronie Projektu i obowiązuje do jego odwołania.
 2. Laureat Projektu, zawierając umowę z Organizatorem, jednocześnie oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu oraz w pełni akceptuje wszystkie jego warunki i postanowienia.
 3. Wykładni niniejszego regulaminu może dokonywać wyłącznie Organizator Projektu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści postanowień niniejszego regulaminu, z wyjątkiem ustaleń dotyczących kwestii o charakterze finansowym.
 5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego polskiego prawa, a w szczególności – Kodeksu cywilnego.
 6. W przypadku zagadnień nieregulowanych niniejszym regulaminem oraz wytycznymi wyliczonymi na Stronie Projektu, dodatkowych wyjaśnień pisemnie udziela koordynator Projektu, Pani Klaudia Adamczyk: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 7. Ewentualne spory wynikłe ze stosowania niniejszego regulaminu, a niemożliwe do rozstrzygnięcia ich w sposób polubowny, poddaje się pod rozstrzygnięcie właściwego miejscowo dla Organizatora Projektu sądu powszechnego.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Projektu bez podania przyczyn oraz bez możliwości ubiegania się Laureatów Projektu o odszkodowanie lub zadośćuczynienie z tego tytułu.