„BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
TO INTEGRALNA CZĘŚĆ SUKCESU KAŻDEJ FIRMY”


Ryzyko istnieje wszędzie. Jest wpisane w każdy zawód.
Dbałość o bezpieczeństwo w pracy jest więc w przedsiębiorczości zagadnieniem szczególnym – dotyczy bowiem każdego pracownika i pracodawcy w Polsce, Europie i na świecie.

Być bezpiecznym pracodawcą to przestrzegać norm bezpieczeństwa i zapisów prawa pracy. Być jednak pracodawcą bezpiecznym, a przy tym odpowiedzialnym i przykładnym, to wdrażać ochronę indywidualnych pracowników i całego środowiska pracy przez sam wzgląd na skutki wypadków. Lider Bezpiecznej Pracy wie bowiem, że jego firmę stanowią jego pracownicy. Szanuje ich i życzy im jak najlepiej – ma na uwadze ich dobro. Dlatego w kwestiach bezpieczeństwa pracy respektuje prawo, gdyż w sposób szczególny dba o zdrowie i życie ludzkie. Jednocześnie, jako człowiek przedsiębiorczy, dostrzega również negatywne oddziaływanie wypadków na motywację i wydajność kadr, koszty prowadzenia działalności czy wreszcie – na reputację wśród personelu, inwestorów, partnerów biznesowych i klientów. Wszystko to nie pozostaje przecież bez wpływu na wyniki i stabilność pozycji rynkowej jego przedsiębiorstwa.

Każdemu znane jest powiedzenie, że „przykład idzie od góry” – stąd też tak duże znaczenie ma wkład każdego pracodawcy w działania na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy. Są one – jako kluczowy czynnik kształtowania kultury organizacyjnej i społecznej przedsiębiorstwa – wyrazem jego zaangażowania w prowadzoną działalność oraz odpowiedzialności i dbałości o bezpieczeństwo swoich pracowników – największy kapitał każdego przedsiębiorstwa.PROJEKT „LIDER BEZPIECZNEJ PRACY”


Lider Bezpiecznej Pracy – kim jest?
„Lider Bezpiecznej Pracy” to Projekt, który istnieje na polskim rynku od 2015 roku. Powstał z myślą o promowaniu krajowych pracodawców, którzy przestrzegając przepisy prawa pracy – organizują działalność w sposób zapewniający swoim pracownikom najwyższy poziom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz higieniczne warunki pracy.
Przyznawany w projekcie Certyfikat jest zatem wyróżnieniem prestiżowym. Budując pozytywny wizerunek firmy bezpiecznej, tj. przyjaznej swoim pracownikom, dla każdej z branż pozwala wybrać lub zweryfikować potencjalnego usługodawcę czy partnera biznesowego. Dzięki intuicyjnemu portalowi, procedura ta odbywa się w sposób szybki i komfortowy, bez wychodzenia z domu. Certyfikat jest jednocześnie narzędziem pozwalającym na pozyskanie wartościowych pracowników.
Uczestnicy Projektu mogą liczyć ponadto na szereg dodatkowych korzyści w tym – dostęp do dodatkowych narzędzi budowania pozytywnego wizerunku bezpiecznej firmy.


Lider Bezpiecznej Pracy – kto może nim zostać?
O status Lidera Bezpiecznej Pracy ubiegać może się każdy polski przedsiębiorca lub osoba prowadząca działalność gospodarczą. Ze względu na różne poziomy ryzyka zawodowego, szczególnym beneficjentem Projektu są przedsiębiorcy prowadzący działalność w ramach branż obarczonych potencjalnie największym ryzykiem utraty zdrowia lub życia. Wśród branż tych plasują się m.in.:

 • budownictwo,
 • przemysł wydobywczy,
 • przemysł chemiczny,
 • przetwórstwo przemysłowe,
 • transport i logistyka,
 • wodociągi,
 • handel i naprawy,
 • energetyka,
 • hutnictwo,
 • opieka medyczna i pomoc społeczna,
 • rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo,
 • administracja,
 • hotelarstwo i gastronomia,
 • przedsiębiorstwa prowadzące działalność handlową, usługową oraz produkcyjną


Lider Bezpiecznej Pracy – jak nim zostać?
Projekt skierowany jest do przedsiębiorców oraz innych osób prowadzących działalność gospodarczą na terenie Polski. Do uzyskania Certyfikatu „Lider Bezpiecznej Pracy” kwalifikują się firmy:

 • posiadające wymagane prawem dokumenty kodeksowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP);
 • mają wyznaczonych i przeszkolonych pracowników w zakresie Ochrony Przeciwpożarowej oraz Pierwszej Pomocy Przedlekarskiej;
 • kładące szczególny nacisk na bezpieczne i higieniczne warunki pracy;
 • wobec których nie toczy się postępowanie za ciężkie naruszenie przepisów, skutkujące narażaniem zdrowia i życia ludzkiego;
 • które w okresie ostatnich 3 lat prowadzą działalność bezwypadkową.

Warunkiem przyznania Certyfikatu „Lider Bezpiecznej Pracy” jest ponadto respektowanie zapisów Kodeksu Bezpieczeństwa oraz akceptacja Regulaminu Projektu.

 1. Chęć uzyskania Certyfikatu można zgłosić za pośrednictwem formularza lub telefonicznie, kontaktując się z konsultantem (zakładka Kontakt). Zgłoszenie jest równoznaczne z deklaracją spełnienia kryteriów warunkujących przystąpienie do Projektu.
 2. Po dokonaniu pomyślnej weryfikacji, czy przedsiębiorstwo kwalifikuje się do uzyskania Certyfikatu „Lidera Bezpiecznej Pracy”, właściciel firmy otrzyma telefon informujący o możliwości uczestnictwa w projekcie.
 3. Po wyrażeniu zgody, każdy zakwalifikowany do Projektu przedsiębiorca otrzyma przesyłkę, w skład której wchodzą:
  • pismo przewodnie, poświadczające o nadaniu Odznaczenia,
  • opieczętowany przez Kapitułę Projektu certyfikat „Lider Bezpiecznej Pracy”,
  • dwie naklejki reklamowe,
  • licencję potwierdzająca uprawnienie Laureata do korzystania z logotypu Projektu w celach marketingowo-reklamowych,
  • dokumenty szkoleniowe w zakresie BHP (szkolenie w formule samokształcenia kierowanego),
  • regulamin Laureata Projektu,
  • oświadczenie o jednorazowym koszcie z tytułu przystąpienia do Projektu,
  • fakturę VAT.

Przesyłka wysyłana jest do uczestnika Projektu za pobraniem – odbiór przesyłki wiąże się z jednorazową opłatą w kwocie 499 PLN brutto. Opłata wynika z kosztów przygotowania dla firmy materiałów promocyjnych Projektu, ich nadania do uczestnika przesyłką pobraniową.
Żadne dodatkowe opłaty z tytułu uczestnictwa w Programie nie są naliczane. Kwota 499 zł brutto jest opłatą jednorazową a gwarancją tego jest wystawiona faktura VAT na ww. kwotę.


Lider Bezpiecznej Pracy – co ze sobą niesie?
Jak wskazują niezależne badania opinii – dla 67 procent pracujących Polaków charakter ich pracy wiąże się z potencjalnym zagrożeniem dla ich zdrowia lub życia. Pomimo, że zaledwie 13 procent z nich obawia się o swoje życie lub zdrowie w miejscu pracy, co trzeci pracownik w ciągu ostatnich lat był świadkiem lub słyszał o wypadku w swoim miejscu pracy, zaś co piąty – był w ciągu ostatnich dwóch lat świadkiem rażącego naruszenia przepisów BHP, dokonywanych zarówno przez pracowników, jak i pracodawców.

Działalność przedsiębiorców, których wyróżniono Certyfikatem „Lider Bezpiecznej Pracy”, jest bezwypadkowa i gwarantuje zatrudnionym najwyższe standardy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz higieniczne i przyjazne warunki pracy. Stąd też uczestnicy Projektu ZYSKUJĄ m.in.:

 • prestiż i korzystną reputację – tytuł „Lidera Bezpiecznej Pracy” przyznawany jest jedynie nielicznym przedsiębiorcom, kładącym szczególny nacisk na bezpieczeństwo w miejscu pracy,
 • polepszenie reputacji w zakresie odpowiedzialności biznesu wśród potencjalnych partnerów biznesowych i inwestorów – sprzyja to zawieraniu nowych relacji i skłania do współpracy,
 • wsparcie dla swoich pracowników – Certyfikat zwiększa poczucie bezpieczeństwa wśród personelu, nie pozostając bez wpływu na jego morale, poziom zadowolenia i motywacji oraz wydajność i jakość pracy,
 • większe zaufanie wśród klientów i lokalnej społeczności – dbanie o bezpieczeństwo pracowników to oznaka szacunku dla klienta i dbałości o jego potrzeby, gdyż wiąże się z oddaniem do jego dyspozycji zmotywowanego i wydajnego personelu,
 • wyższe zainteresowanie zatrudnieniem w firmie – przy wyborze pracodawcy, aplikanci biorą pod uwagę także uwarunkowania pozafinansowe, w tym poziom bezpieczeństwa i komfortu pracy,
 • poprawę wizerunku firmy i dodatkową reklamę – możliwość wykorzystania logo Projektu w firmowej korespondencji, zarówno tej papierowej, jak i elektronicznej,
 • możliwość uzyskania rabatów na zakup usług i produktów z zakresu BHP, ochrony przeciwpożarowej i pierwszej pomocy,
 • możliwość udziału w cennych szkoleniach i spotkaniach, dedykowanych dla właścicieli wyróżnionych w projekcie firm,
 • otrzymanie Certyfikatu potwierdzającego wyróżnienie tytułem „Lider Bezpiecznej Pracy”.